Privacybeleid

Activa N.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en de geldende wetgeving. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen per brief of per mail op het onderstaande adres

rgpd@activagroup.be

ACTIVA  RGPD
Carlistraat, 13
1140 Brussel

Verwerkingsdoeleinden

In het kader van het klantenbeheer, de leveranciers, het personeelsbeheer en de operationele activiteiten verzamelt en verwerkt Activa, als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

– Om te voldoen aan onze verplichtingen als dienstverlener, inclusief het klantenbeheer, het pre-contract werk, alsook de uitvoering en het beheer van deze contracten
– Voor de verwezenlijking van alle doestellingen die aan Activa worden opgelegd door administratieve, regelgevende en wettelijke bepalingen
– Voor ons personeelsbeheer en ons aanwervingsbeleid

Rechtsgronden voor de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die verschillende rechtsgrondslagen onderscheidt : De Toestemming, contract, noodzakelilijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Activa verbonden zijn of met enige andere partner van Activa (Sociaal secretariaat, RSZ, Absu, Sociaal Fonds, bankinstellingen, IT- onderhoud, …)

We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer en de levernciers zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De andere verwerkte gegevens zullen bewaard worden volgens redelijke termijnen die door het bedrijf zijn vastgelegd en die op verzoek beschikbaar zijn bij de hieronder vermelde contactpunten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van RGPD.
Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te verkrijgen en om deze te laten doorsturen naar een ander vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u verzocht om:

  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: rgpd@activagroup.be
  • Een ondertekende en gedateerde brief te sturen naar het volgend adres: Activa RGPD – Carlistraat, 13 1140 Brussel

Solliciteren voor een functie binnen de groep

Door ons privacybeleid te accepteren, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die worden ingediend als onderdeel van uw sollicitatie bij Activa, voor dat doel worden verwerkt en opgeslagen. U stemt er ook mee in dat deze gegevens, buiten de aanwerving voor de betrokken functie, worden bewaard om een aanwervingsreserve op te bouwen. U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.privacycommission.be).